Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden Geluksschool

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, evenementen en werkzaamheden die Geluksschool verricht of zal verrichten en op overeenkomsten die opdrachtgever en Geluksschool.

Geluksschool verricht haar werkzaamheden voor Opdrachtgevers wanneer het om het verzorgen van workshops of trainingen gaat; dit type werkzaamheden wordt hierna Opdrachten genoemd.
Geluksschool biedt cursussen, activiteiten en evenementen aan voor individuen die hiervoor aanmelden; zij worden hierna Deelnemer genoemd.

1. Algemeen

1.1. Geluksschool verplicht zich tot het uitvoeren van de werkzaamheden naar beste kunnen, inzicht en vermogen.
1.2. Het auteursrecht op alles dat door Geluksschool geproduceerd wordt berust uitsluitend bij Geluksschool tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.

2. Opdrachten

2.1. Een opdracht komt tot stand door een intake met de opdrachtgever.
2.2. De opdrachtgever stelt de benodigde informatie, tijd, medewerking etc. beschikbaar die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Voorstellen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
2.3. Geluksschool brengt een voorstel uit met daarin onder meer een overzicht van de investeringskosten. De geldigheid van een voorstel bedraagt 6 weken. Indien de opdrachtgever het voorstel accepteert kan hij dit bevestigen door het voorstel rechtmatig te ondertekenen en aan Geluksschool terug te geven/sturen.
2.4. Indien er oriëntatiewerkzaamheden zijn opgenomen in een offerte, zijn deze kosten ook verschuldigd bij het niet verlenen van de uiteindelijke opdracht, tenzij anders is overeengekomen.
2.5. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Geluksschool de benodigde aanpassingen doen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zullen de hierbij horende kosten worden berekend aan de opdrachtgever middels een aanvullende opdracht.
2.6. Indien een tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Geluksschool dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
2.7. In overleg met de opdrachtgever heeft Geluksschool het recht om de inhoud van het cursusmateriaal, de locatie en de data van uitvoering te wijzigen. Voor de daarmee gepaard gaande kosten en/of schaden is Geluksschool niet aansprakelijk.

3. Annulering

3.1. Zowel de opdrachtgever als Geluksschool kunnen de overeenkomst beëindigen. Het moment van de beëindiging wordt in overleg vastgesteld en schriftelijk bevestigd.
3.2. Worden de werkzaamheden door de opdrachtgever beëindigd dan:

a) blijven de reeds gezonden declaraties verschuldigd;
b) blijft, als dit gebeurt binnen 6 weken (30 werkdagen) voor aanvang van de werkzaamheden, de helft (1/2) van de opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
c) blijft, als dit gebeurt binnen 4 weken (20 werkdagen) voor aanvang van de werkzaamheden, driekwart (3/4) van de opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
d) blijft, als dit gebeurt binnen 2 weken (10 werkdagen) voor aanvang van de werkzaamheden, de hele opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
e) blijft, als dit gebeurt na aanvang van de werkzaamheden, de volledige opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
f) zijn alle externe kosten die door Geluksschool zijn gemaakt (bijvoorbeeld gereserveerde accommodaties) door de opdrachtgever verschuldigd.

4. Betaling en tarieven bij een opdracht

4.1. Reiskosten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
4.2. Eventuele verblijfskosten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
4.3. Op de totale kosten (incl. reis- en verblijfskosten) wordt het geldende Btw-tarief in rekening gebracht als mede eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
4.4. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na verzending van de factuur. Indien de opdrachtgever in gebreke van betaling blijft dan is een rente van 1% per 4 weken verschuldigd zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien opdrachtgever na sommatie nalatig blijft in het nakomen van zijn betalingsverplichtingen is hij bovendien gehouden aan Geluksschool alle schade te vergoeden die het gevolg is daarvan. Indien betaling niet tijdig plaats vindt kan Geluksschool de vordering incasseren en de uitvoering van de opdracht opschorten.
4.5. De kosten, zowel in als buiten rechte veroorzaakt aan Geluksschool door bedoelde nalatigheid om tijdig te betalen, zijn voor rekening van opdrachtgever. De ten laste van opdrachtgever komende buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de openstaande vordering.

5. Aanmelding van de deelnemer

5.1. Open cursussen, workshops, activiteiten en evenementen hebben hun eigen programma’s, doorlooptijd, kosten en eventueel voorwaarden. Op het moment van aanmelden verklaart de opdrachtgever of de deelnemer hiermee bekend te zijn.
5.2. De deelnemer draagt zorg voor de juiste informatie omtrent persoonlijke gegevens en factuuradres.
5.3. De deelnamekosten worden direct bij aanmelding voldaan.
5.4. Het gebruikte studiemateriaal mag worden behouden. Het intellectuele eigendomsrecht van de cursusinhoud en -concepten als mede het auteursrecht op materialen berust uitsluitend bij Geluksschool.

6. Een ander voor de deelnemer in de plaats

6.1. Als de deelnemer om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan een reeds geboekte activiteit, dan kan iemand anders op de vrijgekomen plaats mee.
6.2. Aan deze zogenoemde in de plaatsstelling zijn geen extra kosten verbonden.
6.3. De deelnemer moet zelf voor de persoon zorgen die in zijn/haar plaats meegaat.

7. Annulering door de deelnemer

7.1. Annulering van de activiteit door de deelnemer dient schriftelijk bevestigd te worden. De datum van de poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering of de datum van verzending van de mail.
7.1.a. Bij annulering tot precies één maand voor aanvang van de activiteit, krijg deelnemer het volledige deelnamebedrag terug.
7.1.b. bij annulering in de derde week vóór de dag waarop de activiteit begint: 50% van het deelnamebedrag;
7.1.c. bij annulering in de tweede week vóór de dag waarop de activiteit begint: 25% van het deelnamebedrag;
7.1.d. bij annulering in de laatste week vóór de dag waarop de activiteit begint, wordt geen bedrag teruggeboekt.
7.2. Wanneer voor een bepaalde activiteit materiaalkosten zijn gemaakt voor materialen die Geluksschool niet meer terug kan geven aan de betreffende leverancier, worden bij annulering deze kosten aan de betreffende deelnemer doorgerekend.

8. Minimum-maximum aantal deelnemers 

8.1. Bij alle activiteiten en evenementen van Geluksschool is een minimum- en maximumaantal deelnemers vereist. Als bij een activiteit het bepaalde minimum- of maximumaantal deelnemers zich niet aanmeldt, dan streeft Geluksschool ernaar dit uiterlijk 14 dagen, maar in ieder geval 7 dagen voor aamvang te beslissen of een activiteit wordt geannuleerd of wordt gewijzigd in een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief. Echter tevens zal in bepaalde gevallen, ondanks dat het minimum aantal deelnemers niet bereikt is, de activiteit toch kunnen plaatsvinden.
8.2. Het genoemde minimum- en, maximumaantal kan dan in bepaalde gevallen afwijken. Ook kunnen leeftijdsgroepen in bepaalde activiteiten worden samengevoegd.

9. Beeldmateriaal

9.1. Tijdens de activiteiten en evenementen van Geluksschool worden er regelmatig foto- en filmopnames gemaakt. Dit materiaal wordt gebruikt voor de verdere promotie van Geluksschool in de breedste zin van het woord. Als een opdrachtgever of deelnemer niet wil dat beeldmateriaal voor deze doeleinden gebruikt wordt, dient dit bij aanvang van de opdracht of bij aanmelding van de deelnemer te worden vermeld middels een e-mail bericht. 

10. Intellectueel eigendom

10.1. Modellen, technieken, instrumenten etc. die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Geluksschool.
10.2. Openbaarmaking kan derhalve alleen plaats vinden na het krijgen van toestemming van Geluksschool.
10.3. De opdrachtgever heeft recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, indien passend binnen het doel van de opdracht.
10.4.In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Met betrekking tot de uitgebrachte adviezen kan Geluksschool nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering en de gevolgen daarvan.
11.2. Geluksschool is nimmer aansprakelijk voor schade aan eigendommen van opdrachtgever, deelnemer(s) en derden noch voor stagnatie- of gevolgschade.

12. Vertrouwelijkheid

12.1. Geluksschool is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Geluksschool zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
12.2. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Geluksschool aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

Pin It on Pinterest